Wij krijgen vaker dezelfde vragen. Die beantwoorden we hier.

Algemeen

Nee, het Platform voor Plaatselijke Belangen is geen nationale politieke partij. Niet in de klassieke zin van het woord. Jij moet ons zien als een samenwerkingsverband. Wij bieden een platform, die o.a. met een kieslijst zich op het nationale niveau kan manifesteren. Onze benadering tot de politieke arena is dat wij dienstbaar zijn aan de veelheid en verscheidenheid van plaatselijke politieke groeperingen. Hierbij dragen we bij aan de beweging die al deze groeperingen in het politieke landschap vertegenwoordigd. Zo kan — via ons — de ongebonden partij in jouw gemeente gebruik maken van de voordelen in volksvertegenwoordiging die nationale representatie geeft.

In eerste instantie leggen we ons niet vast in een bepaalde stroming. Wij zijn niet rechts, wij zijn niet links. Wij zijn zowel conservatief als progressief. Wij zijn inclusief. De veelheid en verscheidenheid van plaatselijke politieke groeperingen geeft ook een veelvoud van ideologische benaderingen. Wat ons verbind is de regionalistische benadering tot het politieke systeem. Wij zijn lokaal: het dorp, de stad, de gemeente, de regio, de provincie. Met gezond verstand benaderen we de vraagstukken vanuit de vragen: wat past bij onze lokale identiteit en cultuur? welke behoeften hebben wij en wat is goed voor onze regio? Hierin komt naar voren subsidiariteit: besluiten zoveel mogelijk op het laagste niveau laten leggen. Door dit te doen, staan we dichterbij de samenleving. Hiermee geven wij de democratie de beste kansen om op te komen voor de mensen en leefomgeving. Dit maakt ons tot betere volksvertegenwoordigers.

Vraagstukken benaderen wij vanuit een Rijnlands model. Op basis van samenwerkingsbereidheid zoeken wij een afweging vanuit zowel het vrijheidsprincipe (liberaal) en zorgprincipe (sociaal). Geregeld komen we tot de conclusie dat je beide — ogenschijnlijke tegenstellingen — nodig hebt om tot het beste resultaat te komen. Er is een duidelijke taak weggelegd voor de overheid om op te treden voor het algemeen nut, en daarmee een balans bieden tegenover de vrije markt, juist vanuit de plaatselijke belangen.

Je mag naar de plaatselijke politieke groeperingen kijken alsof ze “intern” verschillende vleugels heeft: de één rechts/liberaal, de andere links/sociaal, de ander kritisch. Wij gaan met elkaar in dialoog en zijn daardoor wederom democratisch.

Plaatselijk‘ verwijst naar het plaatsgebonden. ‘Regio‘ is een herkenbaar gebied. Zo kunnen we het hebben over gemeenten, waterschappen, provincies, maar ook over dorpen en wijken. Voor ons hoeft zo’n plaats en gebied niet beperkt te zijn, maar het mag ook diffuus zijn. Bijvoorbeeld: Twente en de identiteit en taal eindigt niet bij de gemeente en provincie grens, maar ze gaat geleidelijk over in de Achterhoek. Mensen beperken zich niet, maar verbinden wel met elkaar.

Er zijn veel argumenten voor en ook tegen deelname aan verkiezingen. Lokale partijen halen een voornaam deel van hun bestaansrecht uit het zijn van “een niet nationale partij”. Plaatselijke groeperingen hebben vele verschillende standpunten en die kunnen ook met elkaar de strijd en dialoog aangaan. Toch staat er tegenover dat nationale vertegenwoordiging, mits goed en passend uitgevoerd, zeer veel voordelen geeft voor de plaatselijke politieke groeperingen. Zeggenschap en de mogelijkheid om de eigen politieke organisatie te professionaliseren zijn die toegevoegde eigenschappen waar wij zonder achtergesteld blijven. Wij trekken de conclusie dat de wetgever (lees: de nationale partijen) ons verplicht om naar “Den Haag” te gaan.

Bekijk de argumenten-pagina voor een volledige afweging.

Organisatie

Platform voor Plaatselijke Belangen‘ is de naam van de registratie in het kiesregister voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze registratie is gedaan door de Kiesvereniging van de Regio. Hierdoor voldoen we formeel aan de vereisten om deel te kunnen gaan nemen aan verkiezingen. Zo hebben we ook een registratie in het register voor het Europees Parlement: vandeRegio.

De kiesvereniging is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, die als een platform een samenwerkingsverband is. Een (plaatselijke) politieke groepering kan lid worden. Haar leden kunnen als leden van de kiesvereniging worden erkent. Dit netwerk kan vele groeperingen bevatten, welke ook op haar beurt als een samenwerkingsverband georganiseerd kunnen zijn.

De kiesvereniging richt een aantal commissies in die nodig zijn om de deelname aan verkiezingen vorm te geven. Zo is er een kandidatencommissie, programmacommissie en campagneteam.

De kiesvereniging wordt ondersteund door de neveninstelling Instituut van de Regio. Deze treed op o.a. als partijbureau en politiek wetenschappelijk instituut. Dit instituut faciliteert het (digitale) platform.

Bij het verkrijgen van een of meerdere zetels zal de te vormen fractie haar eigen rechtspersoonlijkheid krijgen.

Het is niet mogelijk om rechtstreeks lid te worden van de kiesvereniging. Lidmaatschap verloopt door doorwerking via jouw plaatselijke politieke groepering. Bij die partij zou jij lid kunnen worden.

Neem contact met ons op. Wij leggen een bestand aan van geïnteresseerden. Wij willen u wel betrekken. Bij een handje vol aanmeldingen kunnen we met alle geïntereseerden het gesprek starten om in deze “witte vlek” gemeente een lokale partij op te gaan zetten. Met onze hulp kunt uzelf zich gaan organiseren.

Als (plaatselijke) politieke groepering kunt u rechtstreeks lid worden. Het bestuur kan dit doen door contact op te nemen met Kiesvereniging van de Regio.


U kunt ook indirect lid worden, omdat uw plaatselijke politieke groepering lid is van andere platformen — zoals een provinciale partij of landelijk netwerk — waar wij mee (gaan) samenwerken.

Om als (plaatselijke) politieke groepering deel te nemen kunt u lid worden. Van een lid wordt verwacht dat deze de kernwaarden uit het manifest onderschrijft. Evenals de verenigings-eigenschap dat het ledenaantal overdraagbaar is en dat haar leden minimaal €12 per jaar afdraagt aan haar vereniging. (Dit laatste punt is wettelijk bepaald!)

Lidmaatschap is niet nodig om de ondersteuning te ontvangen die we wensen te bieden.

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met het Platform voor Plaatselijke Belangen:

 • contact @ platform voor plaatselijke belangen.nl (zonder spaties)
 • Postbus 459, 7300 AL Apeldoorn
 • 055 56 90 91 7 (ma/wo/vr 9:00-11:30)

Of gewoon met het Contactformulier:

Op dit moment hebben we nog geen mogelijkheid ingericht om giften en donaties te ontvangen. Wel kunt u een toezegging doen via het contactformulier.

Gedurende de opstartfase draaien we met een gesloten begroting. Buiten de kosten voor de website doen we geen uitgaven en hebben geen inkomsten.

Voor verkiezingsdeelname verwachten we een budget van minimaal €50.000 nodig te gaan hebben. Hierin is inbegrepen de wettelijk verplichte waarborgsom van € 11.250 .

Deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen

Op uiterlijk maart 2025 kunt u uw stem uitbrengen voor de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Naar verwachting, want er kunnen eerder verkiezingen worden uitgeschreven wanneer “de regering valt”.

In de aanloop naar de verkiezingen in 2021 hadden wij een tijdschema. Die vindt u hieronder. In aanloop naar de volgende verkiezingen zal een vergelijkbaar tijdschema bekend worden gemaakt.

Bij deelname aan verkiezingen zijn verschillende fases te benoemen. Iedere fase heeft een eigen taakstelling.

 • januari – maart 2020: onderzoek naar haalbaarheid van verkiezingsdeelname
 • tot mei 2020: opstellen van het manifest (concept programma)
 • medio juni 2020: dag van de regiopolitiek (congres), met vaststelling van lijsttrekkersteam
 • zomer 2020: eerste ronde opnames voor campagne beeldmateriaal
 • tot 31 augustus 2020: aanmelden als kandidaat
 • medio oktober 2020: vaststelling programma en groslijst (concept kandidatenlijst)
 • 1 januari 2021: vaststelling definitieve kandidatenlijst
 • januari 2021: vergaren van de ondersteuningsverklaringen en ondertekende documenten en betaling van de waarborgsom
 • 1 februari 2021: dag van kandidaatstelling
 • 17 maart 2021: dag van stemming

Tijdschema is een indicatie. Bovenstaande data kunnen wijzigen en zijn geen rechten aan te verbinden.

Bedankt dat jij ons wil gaan helpen. Onze boodschap willen we uitdragen. Wij willen zorgen dat iedereen weet dat ze ons ook als keuze heeft.

Aanmelden kan met het volgende formulier: aanmelden als vrijwilliger.

Zodra er stemhulpen zijn, dan zullen we hier ze opsommen en verwijzen naar onze stellingnames en onderbouwing.

In 2020 werden wij ook overvallen door de crisis en bijkomende regels. Organisatorisch konden wij toen niet snel omschakelen naar de “nieuwe werkelijkheid”. Het betrekken van je (potentiële) achterban is mensenwerk. Je moet mensen ontmoeten. Bij onze vrijwilligers en ook bij de doelgroep zat de onzekerheid of soms zelfs angst er ook diep in. Met een gebroken motivatie werden we geconfronteerd met de gedachte “wij zijn de overheid”, en dat heeft veel activiteiten bevroren, want het goede voorbeeld diende gegeven te worden.

In de loop van het jaar zijn we wel (te weinig!) bezig geweest om groeperingen te betrekken. Desondanks we “op tijd” waren begonnen, stonden we in het najaar al dermate op een achterstand. Wij hebben toen het Platform voor Plaatselijke Belangen ruimer vormgegeven en zijn als Vrije Kieslijst ook opzoek gegaan naar niet-politieke belangen groepen en andere (landelijk geregistreerde) politieke partijen. Zo rond de kerst, zo vlak voor de kandidaatstelling, waren we ver gevorderd in gesprek met meerdere registraties om samen mee te gaan doen. Wij hadden een maximale kandidatenlijst. Toch bleken diverse personen een te sterke eigen ambitie te hebben, ten koste van de ander en het geheel. Dit had ook financiële consequenties voor campagenbudget en de inzetbaarheid van mediateam. Uiteindelijk besloten wij dat wij niet mee zouden doen.

Ook waren wij van mening dat in deze crisis en bijkomende regels het hypocriet is en onverantwoord is om deze verkiezingen door te laten gaan tijdens een lockdown. De democratie had al in het voorjaar van 2020 verkiezingen nodig om een andere politieke koers te kunnen gaan varen. En nu wij de uitslag van 17 maart 2021 weten is er te weinig veranderd. Wij hebben wél antwoorden. En verandering is waarom wij er klaar voor zullen zijn wanneer er vervroegde verkiezingen komen!!

Wanneer uw vraag en antwoord hier niet tussen staat, dan kunt u contact met ons opnemen: contactformulier.