Resultaat van het Haalbaarheidsonderzoek

Doelgroep

Wij richten ons op de plaatselijke politieke groeperingen. Ongebonden partijen die zich in de gemeenteraden manifesteren.

Methode

Wij hebben een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Aan de hand van 2 uitnodigingen via e-mail voor het invullen van het haalbaarheidsonderzoek, is het resultaat verzameld.

groeperingen
0
is totaal onbereikbaar
0 %
uitnodigingen
0

Betreft alleen groeperingen waarvan wij e-mailadressen hebben kunnen achterhalen. Soms hebben we meerdere raadsleden of bestuursleden aangeschreven.

volledige reacties
0
aanvullende vragen
0

Dit betreft e-mails vanuit groeperingen die géén volledige reactie hebben gegeven. Deze gegevens zijn verder niet meegenomen in het resultaat.

Dit haalbaarheidsonderzoek is vrijblijvend opgezet. Wij hebben via de mail de plaatselijke politieke groeperingen aangeschreven, voor zover wij van hun over één of meerdere emailadressen beschikken. Hiervoor hebben we de gegevens gebruikt die op de website van de desbetreffende groeperingen stond.

de rol binnen de decentrale overheid

raadsleden
0
stemmen in gemeenteraden
0 %
subsidie en partijfinanciering
0

*) via de senaatszetel van de OSF en via het Kennispunt voor Lokale Politieke Partijen worden enkele projecten gerealiseerd

wethouders*
0
in coalitie*
0 %
gemeenten
0

*) het aantal wethouders en het aandeel dat plaatselijke politieke groeperingen deelneemt in de coalitie is op basis van resultaten in haalbaarheidsonderzoek en niet per sé correct.

Gezondheid van de plaatselijke politieke partijen

leden per vereniging
± 0
leden in heel Nederland*
± 0
gezondheid van kandidatenlijst
0 %

Bij ziekte, beeindiging raadslidmaatschap of een afsplitsing moet er wel een capabel iemand klaar staan om de vrijgekomen vacature op te vullen.

geen afsplitsing deze periode 82.5%

Staat u open voor samenwerking?

wil samenwerken!
0 %

Samenwerking vindt voornamelijk plaatst binnen ‘de bloedgroep’ of met de algemene brancheorganisaties, zoals de VNG. Door meer dan de helft van de plaatselijke politieke groeperingen wordt samengewerkt met:

Er wordt wel met diverse landelijke partijen samengewerkt. De aanleiding daarvoor is in de meeste gevallen omdat dit dan de coalitiepartners zijn in de gemeenteraad.

vindt geen gehoor bij nationale partijen 92.5%
werkt samen binnen de eigen gemeenteraad 65%

Waar heeft u behoefte aan?

Fracties die willen graag professionaliseren, maar hoe?

Verjonging en continuiteit 57.5%
Opleidingen 45%
Samenwerking met naburige partijen en binnen gemeenschappelijke regelingen 45%
Meer media-aandacht 60%

…en de verenigingen hebben zo eigen behoeften:

Meer leden 67.5%
Meer geschikte kandidaten 65%
Meer campagne-budget 57.5%

De kracht en zwaktes van de plaatselijke fracties

Aan de hand van de standaard portefeuille verdeling hebben we gevraagd waar een fractie sterk en zwak in is qua haar uitvoer. Deze categorieën zijn ondergeschikt aan de driedeling van: Openbaar Bestuur, Sociaal Domein en Fysiek Domein. Wij zien hierin een motivatie om in de opleidingen meer aandacht te geven aan de onderwerpen die bij de plaatselijke politieke groeperingen niet het beste liggen.

Sterk m.b.t.
Openbaar Bestuur 82.1%
Sociaal Domein 87.2%
Fysiek Domein 82.1%
Wonen, stedenbouw en monumenten 51.3%
Jeugdzorg/Decentralisatie Jeugd 53.8%
Zwak m.b.t.
Vastgoed 23.1%
Integratie, immigratie en asiel 25.6%
Kunst en Cultuur 23.1%
Mobiliteit 17.9%
Bestemmingsplannen 20.5%

..dus wij weten waar wij ons op  kunnen richten in de ondersteuning.

Eigenheid

0 %

Herkenbaarheid

Transparantie 59%
Subsidiariteit: Besltuiten op het laagst mogelijke niveau nemen 53.9%
Regionalisme 33.3%
decentralisatie in sociaal domein 82.1%
klimaatdoelstellingen 71.8%
wettelijke kaders 64.1%
partij-gelden 59%
gemeentefonds 53.8%
bestuur en herindelingen 30.8%

Invloed vanuit "Den Haag"

0 %

Als plaatselijke politieke groeperingen hebben we te maken wat er landelijk wordt besloten. Onze eigen beslissingsruimte is afhankelijk van hoeveel ruimte er overblijft. In de zoektocht naar de meest optimale oplossing voor de eigen regio lopen we op tegen de obstakels die vanuit “Den Haag” zijn opgeworpen.

met representatie in "Den Haag" kunnen we beter tegenwicht bieden 56.7%

Wilt u dat wij samen meedoen?

Geen deelname
0 %
Overtuig mij!
0 %
Wel deelname
0 %

..en dan hebben we het over de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021.

potentie in nationale representatie
0 %
zetels worden verwacht
± 0
kans op reputatieschade
0 %

Inzet:

wil kandidaten voordragen
0 %
beleidsinformatie aanleveren 51.3%

Bij kandidaatstelling leggen we de nadruk op:

regionale spreiding 64.1%
integriteit en transparantie 69.2%
reductie van gelukzoekers 53.8%
politieke ervaring 33.3%

Steekproefcalculator

Een representatief onderzoek heeft kernwaarden om te bepalen tot hoeverre gegevens op waarde geschat kunnen worden. 

gewenst responspercentage
0 %
gerealiseerde responspercentage
0 %
betrouwbaarheidsniveau
0 %
gewenste foutmarge
± 0 %
berekende foutmarge
± 0 %

Het aantal respondenten is te laag om de conclusie te mogen trekken dat het een representatief onderzoek betreft. Maar we kunnen al wel conclusies trekken aan patronen en diverse opmerkingen. Door dit onderzoek kan de koers worden bepaald “hoe nu verder”. De belangrijkste conclusies zijn het verder moeten enthousiastmeren van de doelgroep — de plaatselijke politieke groeperingen — en het bieden van de ondersteuning die ze nodig heeft.