Sent G. Wierda

Politieke relevantie

2018 - Heden ten dage

fractievertegenwoordiger (commissielid gemeenteraad), commissielid Omgevingswet, commissielid Energietransitie.

Portefeuille: Ruimtelijke ordening (natuur, agrarisch en toeristisch landschap), Duurzaamheid, Mobiliteit, Hulpdiensten en Publieke Gezondheid, ICT, Lobby, Rijksbeleid, Citymarketing en Monumenten.

2019 - Heden ten dage

voorzitter,

directeur Instituut van de Regio i.o.,

lijsttrekker vandeRegio (Europees Parlement 2019),

penhouder Platform voor Plaatselijke Belangen (202x).

2019 - Heden ten dage

secretaris en inleveraar (Gelderland 2019).

2019 - Heden ten dage

afgevaardigde ledenraad namens Lokale Partijen Gelderland,

lid commissie Toekomst,

lid steunfractie (inbreng vanuit de provincies),

lid fractie ter ondersteuning senator

Portefeuille: Internationaal (EUZA, BDO, KOREL), Fysiek domein (EZK/LNV, IWO) en brugfunctie fractie/steunfractie

2014 - Heden ten dage

voorzitter

2017 - 2020

Nationale Collectief (2017, 2019-2020)

2020 - Heden ten dage

kascommissie 2020/2021, namens GemeenteBelangen.

2020 - Heden ten dage

extern lid permanente kiescommissie

ontstaan vanwege de gezamenlijke deelname van de Piratenpartij en vandeRegio aan de Europese verkiezingen in 2019 en gedeelde sympathieën voor DiEM25.

2016 - 2017

initiatiefnemer van samenwerkingsverband van diverse politieke groeperingen met de wens de Kamer in te gaan

2016

lid programmacommissie TK2017

2014

ikkiesvooreerlijk.eu

kandidaat Europarlementariër

2009 - 2015

Onafhankelijke Nijmeegse Partij / Pacifistisch-Socialistische Partij '92

Over

Vader van dochter (2015) en zoon (2017).

Binnen de wijsbegeerte en informatiekunde vooral interesse in kennis (epistemologie) en intelligentie, zowel menselijk als kunstmatig. Binnen het bestuursrecht vooral interesse in kiesrecht, constitutionele toetsing en decentrale overheden.

Wandelt de Nijmeegse Vierdaagse. Houdt van schaatsen, met startrecht bij Elfstedentocht. Heeft in 2008 wedstrijd-geroeid in de lichte skiff. Schreef enkele korte verhalen in de fantastieke genres. Speelt graag met de videocamera.

Economische as: Socialist
Gelijkheid 86%
Diplomatieke as: Internationalist
Natie 14.4%
Civiele as: Libertariër
Vrijheid 81.2%
Maatschappelijke as: Zeer progressief
Traditie 22.4%
Democratische as: Ombudspolitiek
Participatie 87%
Politiek-bestuurlijke as: Enigszins activistisch
Bestuurlijk 33.6%
Typering ambtsdrager: Vragensteller
Standpunt vastheid 50%
Politieke benadering as: Regionalist
Bottom-up 83.9%

het Instituut van de Regio bied verschillende politieke waarden testen en typering ambtsdragers aan.

Competenties
1. Communiceren en luisteren 40%
2. Initiatief 88%
3. Omgevingsbewustzijn 95%
4. Onderhandelen 27%
5. Overtuigingskracht 61%
6. Samenwerken 59%
7. Inlevingsvermogen 64%
8. Analytisch vermogen 91%
9. Resultaatgerichtheid 48%
10. Integriteit 82%
11. Coachen 79%
12. Sturend vermogen 75%

Opleiding

2016, Open Universiteit, per cursus

Rechten

2005, 2007-2010, Radboud Universiteit

Wijsbegeerte

2006, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Lerarenopleiding Wiskunde

2004 - 2005, Radboud Universiteit

Psychologie

2003 - 2004, Radboud Universiteit

Informatiekunde

2001 - 2003, Saxion Hogeschool, Deventer, verkort HBO

Bedrijfskundige Informatica

2001, Agnieten College, Zwolle

HAVO

profiel Natuur & Techniek en profiel Natuur & Gezondheid, met Management & Organisatie

Contact

Consultatie en inbreng

De Rijksoverheid stelt doormiddel van Internetconsultatie de mogelijkheid om te reageren op voorstellen in het begin van het proces om beleid te maken. Ook is er de mogelijkheid om bezwaren kenbaar te maken op het moment van of in reactie op een besluit.

datum onderwerp
06-08-2021 Tijdelijke experimentenbesluit nieuwe stembiljetten
02-08-2021 Wet programmatuur verkiezingsuitslagen
15-06-2021 Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
31-05-2021 Verlenging Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
24-03-2021 Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging
09-11-2020 Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19
14-02-2020 Wet versterking participatie op decentraal niveau
31-01-2020 Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
30-11-2019 Wijziging Wet financiering politieke partijen n.a.v. de evaluatie
09-10-2019 Wijziging Grondwet i.v.m. kiescollege kiezers buiten Nederland
09-10-2019 Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
09-10-2019 Herijking Grondwetsherzieningsprocedure
02-10-2019 Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten
15-04-2019 Bezwaarschrift aangehecht bij de kandidaatstelling voor het Europees Parlement
21-03-2018 Bezwaarschrift inzake restzeteltoewijzing, Apeldoorn
10-02-2017 Beroep Vrouwenpartij en TROTS op Nederland bij Raad van State
23-06-2016 Rijkswet Koninkrijksgeschillen
15-07-2015 Novelle over aparte kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland
03-04-2015 Experiment met een nieuw type stembiljet
28-02-2015 AEGEE lezing “Democracy: How should our society be?”, Groningen
10-10-2014 Bezwaar lijstnummertoewijzing bij herindelingsverkiezingen, gemeente Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek
02-09-2014 petitie “Nederland heeft meer democratie nodig” aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
29-08-2014 Wet voorkomen misbruik Wob
26-05-2014 Bezwaren “level playingfield”, ingediend te kieskring Nijmegen, bij zitting Kiesraad herhaald.

UItgangspunten

Subsidiariteit

Besluiten dienen op het laagst mogelijke niveau worden genomen. In het belang van de inwoners maatwerk kunnen bieden. Draagvlak komt alleen van onder af!

Eerlijke verkiezingen en democratie

De macht komt vanuit het volk. Door inspraak serieus te nemen kunnen inwoners blijven meedenken. Samen werken we aan draagvlak. Doordat we zorgen dat de spelregels eerlijk zijn, kunnen wij vertrouwen dat de vreedzame (her-)distributie van macht verloopt zoals ze zou moeten.

Mens- en bruger-rechten

De basis waar op wij mogen beroepen!

Menselijke maat

Jij bent jij. Ik ben ik. Samen leven wij. Wij zijn geen nummer, maar mensen. Wij kijken naar elkaar om.

Zorg voor onze leefomgeving

In het fysieke domein zoeken we de broze balans tussen mens en natuur. Water staat centraal. De agrarische sector en recreatie is van vitaal belang om de leefbaarheid en rust te waarborgen. Vooruitgang vindt je in het dorp — behoudt het dorp!

Dienstbare digitalisering

Computersystemen zijn alleen maar hulpmiddelen.
Use them wisely!

Betrouwbare overheid

Het zou goed zijn wanneer alle elementen van het Huis van Thorbecke onderling verantwoording aflegt. Dat alle inwoners weten waar ze aan toe zijn. Dat er interne consistentie is.
Een betrouwbare overhoud is een orgaan die zichzelf laat onderwerpen aan constitutionele toetsing.

Transparantie

Een betrouwbare overheid begint met transparantie. Doordat alles in de openbaarheid moet kunnen, wordt er verantwoording afgelegd.

Vrede

Pacifisme als uitgangspositie.

Absolute standpunt nastreven

Nuance is soms wél nodig. Voorkom ambiguïteit of détourment de pouvoir. Enige hellend vlak is een dak. Een beperkingsystematiek moet beperkt blijven. Een uitzondering moet uitzonderlijk zijn.